DỊCH VỤ HỖ TRỢ MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

DỊCH VỤ HỖ TRỢ MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Hỗ trợ trong việc mua nhà

  • Kiểm tra lịch sử căn nhà.
  • Đi theo hỗ trợ đấu giá nhà.
  • Đưa ra lời khuyên chuyên môn.
  • Thông tin báo cáo mỗi 6 tháng về giá trị của căn nhà đã mua và những vùng lân cận.